+49 2645 9527-0
PL

Polityka prywatności

Informacje ogólne

1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz inspektora ds. ochrony danych

Niniejsza informacja dot. ochrony danych obowiązuje w zakresie przetwarzania przez:

Podmiot odpowiedzialny:

Firma Nölken Hygiene Products GmbH (im Folgenden: Nölken)

Klarenplatz 2, 53578 Windhagen

Telefon: +49 2645 9527-0

Telefax: +49 2645 9527-33

E-mail: info@noelken.de


Inspektor ochrony danych osobowych dla firmy Nölken dostępny jest pod adresem:

dhpg IT-Services GmbH, Bunsenstr. 10a, 51647 Gummersbach, do rąk pana Dr. Christian Lenz, lub pod adresem datenschutz@dhpg.de. Możliwy jest również kontakt tel. 02261-8195-0.

2. Prawa osób zainteresowanych

Mają Państwo następujące prawa:

 • zgodnie z Art. 15 RODO mogą Państwo domagać się informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności informacji dotyczących celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały udostępnione lub są udostępniane (szczególnie w krajach trzecich), planowanego okresu przechowywania, kryteriów, które muszą być spełnione do sprostowania, skasowania, ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu, złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one zgromadzone u nas, jak również zautomatyzowanego poszukiwania rozstrzygnięcia włącznie z profilingiem i ewentualnie wyraźnymi informacjami dotyczącymi ich szczegółów;
 • zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo niezwłocznie domagać się sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia zapisanych u nas Państwa danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo domagać się skasowania zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania swojego zdania i informacji, do zrealizowania obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenia czy też bronienia roszczeń prawnych.
 • zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak odmawiają Państwo ich skasowania, a nam te dane nie są dłużej potrzebne, potrzebują ich jednak Państwo do dochodzenia, wykonywania lub bronienia roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie rozstrzygnięto jeszcze, czy nasz uzasadniony interes ma pierwszeństwo przed Państwa uzasadnionym interesem;
 • zgodnie z art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy a proces ten jest zautomatyzowany.

zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Oznacza to, że nie można kontynuować przetwarzania danych, które było oparte na tej zgodzie. Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym zakresie mogą się Państwo zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla Państwa zwyczajowego miejsca pobytu, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

3. Prawo sprzeciwu

O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile zachodzą ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw jest skierowany wobec reklamy bezpośredniej. W pierwszym przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że możemy wykazać ważne powody, które przeważają nad Państwa interesami, wolnościami i prawami lub nasze przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W ostatnim przypadku mają Państwo generalne prawo do wniesienia sprzeciwu, które jest realizowane bez poinformowania o szczególnej sytuacji. Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu lub odwołania, wystarczy wiadomość e-mail pod adres: info@noelken.de.

4. Udostępnianie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

 • wyrazili Państwo wyraźną zgodę w myśl art. 6 ust. 1 wers 1 lit. a RODO,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 wers 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • istnieje prawny obowiązek udostępniania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 wers 1 lit. c RODO,
 • jest to prawnie dozwolone i wymagane do przetwarzania umowy, której stroną Państwo są zgodnie z art. 6 ust. 1 wers 1 lit. b RODO

Ponadto nasze podmioty przetwarzający zamówienia otrzymują Państwa dane osobowe do przetwarzania zgodnie z instrukcjami, o ile jest to konieczne do realizacji zamówienia. Nasze podmioty przetwarzające nie mają własnego prawa do wykorzystywania Państwa danych.

5. Bezpieczeństwo danych

W ramach użytkowania strony internetowej korzystamy z rozpowszechnionego protokołu SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Z reguły chodzi tutaj o szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, stosujemy w zamian technologię 128-bitową-v3. To, czy poszczególne strony naszego serwisu internetowego są szyfrowane, poznają Państwo po symbolu zamkniętego klucza lub kłódki, lub po tym, że występuje http przed adresem naszej (pod)strony. Posługujemy się ponadto odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane adekwatnie do postępu technologicznego.

6. Państwa trzecie

Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się tylko zgodnie z przepisami prawa.  Dopuszczalność przekazywania danych do krajów trzecich opiera się na art. 44 i kolejne RODO. Jeśli przekażemy Państwa dane do państwa trzeciego, zostaną Państwo o tym poinformowani w specjalnych zawiadomieniach o ochronie danych, dotyczących danego procesu przetwarzania, powołamy się przy tym na odpowiednie przepisy prawne.

Specjalne informacje o ochronie danych dla procesów przetwarzania są dostępne na stronie internetowej.

 

1. Korzystanie ze strony internetowej

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, przeglądarka używana na Państwa urządzeniu automatycznie przesyła informacje do naszego serwera strony. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika - logfile. Następujące dane są rejestrowane bez Państwa zaangażowania i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (HTTP referer),
 • Używana przeglądarka i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy usług internetowych (access-Providers).

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnego nawiązania połączenia z serwisem,
 • Zapewnienie komfortu korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Inne cele administracyjne.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 wers1 lit.f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na funkcjonowaniu strony internetowej i związanej z tym prezentacji naszej firmy.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów, najpóźniej po 6 miesiącach.

 

2. Korzystanie z formularza kontaktowego

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, dajemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie. Niezbędne jest przy tym podanie aktualnego adresu e-mail i Państwa nazwiska, abyśmy wiedzieli, kto przesłał zapytanie i komu mamy odpowiedzieć.

Podczas wypełniania formularza kontaktowego przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i/lub w celu zainicjowania, uzasadnienia, zmiany i ustrukturyzowania treści wszelkich stosunków umownych, chyba że

 • wyraźnie wskazaliśmy Państwu dalsze cele, a Państwo wyrazili zgodę na takie wykorzystanie,
 • przetwarzanie odbywa się w celu bezpośrednio związanym z pierwotnym celem, w jakim dane osobowe zostały zgromadzone,
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego, nakazu administracyjnego lub sądowego, lub
 • w celu ustalenia lub ochrony roszczeń prawnych lub obrony przed nielegalnymi działaniami.

 

Państwa dane osobowe nie będą przez nas sprzedawane podmiotom trzecim, nie będą wprowadzane do obrotu, ani przekazywane z jakichkolwiek innych powodów.

Wysyłając zapytanie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas udostępnionych przez Państwa danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i/lub nawiązania, uzasadnienia, zmiany i modyfikacji treści wszelkich stosunków umownych. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 wers 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody lub w celu nawiązania lub realizacji stosunków umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 wers 1 lit. b RODO. Dane osobowe, zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego, zostaną automatycznie usunięte po udzieleniu odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie i będą przechowywane tylko do upływu ustawowych okresów przechowywania.


3. Rekrutacja

Firma Nölken przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia możliwie najlepszej ochrony Państwa danych osbowych. Wszystkie dane osobowe, które są przez Nölken gromadzone i przetwarzane w procesie rekrutacji, są chronione przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, są nam potrzebne do tego, aby móc uznać Państwa za kandydatów w procesie rekrutacji i zweryfikować, czy bylibyście odpowiednim pracownikiem dla naszej firmy. Jeżeli podają Państwo informacje wykraczające poza te wymagane informacje, robią to Państwo dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 wers 1 lit. a i b DSGVO. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody. Zgodę mogą Państwo cofnąć, przesyłając mail na adres: info@noelken.de.

Po zakończeniu procesu rekrutacji będziemy przechowywać Państwa dokumenty przez kolejne 4 miesiące jako materiał dowodowy.

W celu ewentualnego zawarcia umowy, wymagane jest, aby w dokumentach aplikacyjnych podali Państwo swoje dane osobowe. W przeciwnym razie nie możemy uwzględnić Państwa w procesie rekrutacyjnym.


4. Pliki cookie, narzędzia analityczne, wtyczki i inne elementy.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki tworzone automatycznie przez Państwa przeglądarkę i zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.).  Pliki cookie nie wyrządzają szkód na urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie zapisywane są informacje wynikające w związku z użytkowaniem danego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że w związku z tym uzyskujemy bezpośrednio wiedzę o Państwa tożsamości. Narzędzia analityczne oceniają zachowanie użytkowników odwiedzających stronę internetową i umożliwiają operatorowi optymalizację strony oraz dostosowanie działań marketingowych. Wtyczki i inne elementy stron trzecich są wykorzystywane do integracji treści od tych dostawców na stronie internetowej.

a) Wymagane first-party-cookies (ciasteczka 1. kategorii)

Dzięki użyciu ciasteczek typu first-party-cookies korzystanie z naszej oferty jest dużo przyjemniejsze. Obecnie używamy do tego celu następujących plików cookie: PHPSESSID i csrf_https-contao_csrf_token.

W celu zwiększenia komfortu użytkownika stosujemy tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli po raz kolejny wejdą Państwo na nasza stronę, aby skorzystać z naszych usług, Państwa urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane, będzie to znaczyło, że byliście już kiedyś u nas. Otrzymamy informację o tym, czy zaakceptowaliście, czy też odrzuciliście korzystanie z cookies. Nie będziecie wtedy proszeni o ponowne dokonanie wyboru. Dane te są przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy.

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Jednym z nich jest prezentowanie naszej firmy poprzez odwiedzaną przez Państwa stronę internetową, a także zwiększenie komfortu użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 wers 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje te pliki cookie. Mogą jednak Państwo skonfigurować swoje przeglądarki tak, aby żadne cookie nie były zapisywane na Państwa komputerach, albo żeby zawsze pojawiał się komunikat, zanim taki plik cookie zostanie utworzony. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak spowodować to, że strona nie będzie się wyświetlać poprawnie lub że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu.

b) Third-Party-Cookies, Analyse-Tools, Plugins i inne elemente stron trzecich

Wymienione poniżej i używane przez nas pliki cookie typu third-party-cookies, narzędzia analityczne, wtyczki i inne elementy stron trzecich są wykorzystywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 wers 1 lit. a RODO. Państwa zgody mogą być w każdej chwili odwołane, co będzie miało skutek w przyszłości. Niewyrażenie zgody lub jej cofnięcie może prowadzić do tego, że strona nie będzie się wyświetlać poprawnie lub że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu.

Używając plików typu third-party-cookies, narzędzi analitycznych, wtyczek i innych elementów stron trzecich, chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana tak, aby spełniała potrzeby użytkowników i aby ciągle istniała możliwość jej ulepszenia. Ponadto wykorzystujemy środki śledzenia (tracking), aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie.

Odpowiednie opisy funkcji, informacje o odbiorcy danych, możliwych transferach do państwa trzeciego oraz okresie przechowywania można znaleźć w poniższych komunikatach na temat poszczególnych procesów przetwarzania (dostarczanych za pomocą plików cookie), stron trzecich, narzędzi analitycznych, wtyczek i innych elementów.

(1) Google Analytics

W celu dostosowania naszych stron do Państwa potrzeb i stałego ich ulepszania korzystamy z Google Analytics, analityki internetowej Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; zwanym dalej „Google“). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej witryny, takie jak

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • Wykorzystywany system operacyjny,
 • Referrer-URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • Nazwa hosta komputera, uzyskującego dostęp (adres IP),
 • Czas żądania serwera

są przenoszone na serwer Google, a następnie zapisywane.

Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron w oparciu o potrzeby użytkowników. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (IP-Masking).

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę w używanym przez nas banerze plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Google wykorzystuje zgromadzone dane również do własnych celów. Politykę prywatności i warunki użytkowania Google są dostępne tutaj  https://policies.google.com/privacy

(2) YouTube

Na naszej stronie korzystamy z wtyczek społecznościowych (social plugins) YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA) firma córka Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), aby nasza firma była lepiej rozpoznawalna.

Wtyczki są oznaczone logo YouTube, na przykład w formie „kamery YouTube” lub przycisku „Odtwórz”.

Wtyczki te integrujemy za pomocą tzw. metody dwóch kliknięć, aby odwiedzającym naszą stronę zapewnić najlepszą możliwą ochronę. Oznacza to, że Państwa dane osobowe (w szczególności adres IP) nie są przesyłane do serwisu YouTube, gdy wchodzicie na stronę internetową. Zamiast tego trzeba najpierw aktywować zintegrowane „przyciski” i filmy, klikając na nie. Klikając, wyrażają Państwo zgodę na nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. Ponowne ładowanie strony, spowoduje cofnięcie zgody.

Dzięki tej integracji YouTube otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie mają Państwo profilu YouTube lub nie jesteście aktualnie zalogowani w YouTube.

Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer YouTube w USA i tam przechowywane. Jeśli są Państwo zalogowani na YouTube, YouTube może natychmiast przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa konta YouTube. Jeśli wchodzą Państwo w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „YouTube”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer YouTube i tam przechowywane. Informacje są też publikowane na Państw koncie YouTube i wyświetlane Państwa kontaktom.

Jeśli nie chcą Państwo, aby YouTube bezpośrednio przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Państwa konta YouTube, przed aktywacją wtyczki muszą się Państwo wylogować z YouTube.

Więcej informacji dostępnych jest w polityce prywatności (https://www.youtube.de/t/privacy) YouTube.

Dane będą przekazywane za Państwa zgodą do USA jako państwa trzeciego zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli taką zgodę Państwo wyrazili po tym, jak poinformowaliśmy Państwa o możliwym braku lub ograniczonych możliwościach ochrony prawnej oraz o niższym poziomie ochrony danych w USA w porównaniu z UE.


5. Aktualizacja i zmiana polityki prywatności

Powyższa polityka prywatności jest aktualna, jest to stan z maja 2022 r. Polityka prywatności może być zmieniona ze względu na ulepszenia naszej strony internetowej i ofert lub w związku ze zmianą przepisów prawa. Treść polityki prywatności w jej aktualnym brzmieniu można w każdej chwili pobrać i wydrukować na stronie www.noelken.de/kontakt/copyright-datenschutz/.

Copyright 2024. All Rights Reserved.
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close